เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

สาธารณสุขอำเภอ

P03 1

 นายอภิวัฒน์ ปิตุพงศ์
สาธารณสุขอำเภอไชยวาน
โทร.042-265420

เมนูหลัก

การให้บริการ/การปฏิบัติงาน

ระเบียบและข้อปฏิบัติ

GIS GIS
GIS GIS
GIS GIS
GIS
GIS
GIS
GIS
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส หน่วยงานภาครัฐ

(ITA) ปีงบประมาณ 2565 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

⇒ ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล

    MOIT 1 - MOIT 2

ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

    MOIT 3 - MOIT 5

⇒ ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

    MOIT 6 - MOIT 9

ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมความโปร่งใส

    MOIT 10 - MOIT 12

ตัวชี้วัดที่ 5 ตัวชี้วัดการรับสินบน

    MOIT 13 - MOIT 14

ตัวชี้วัดที่ 6 ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ

    MOIT 15

ตัวชี้วัดที่ 7 ตัวชี้วัดการดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

    MOIT 16 - MOIT 17

ตัวชี้วัดที่ 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

    MOIT 18 - MOIT 21

ตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร

    MOIT 22 

วิดีโอประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

วิดีโอประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

วิดีโอประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Information center to contact the government Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds Comptroller Generals Department webmaster